Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

Statüsü

657 Sayılı DMK

 

 

Görev Adı

Şube Müdürü V.

 

 

Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Alt Birimi

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü

 

 

İlk Amiri

Daire Başkanı

 

 

Görev Devri

Şube Müdürü / Şube Personeli

 

 

 

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI  

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü Üniversitemiz birimlerine hizmet veren ana bilgisayar ve sunucular ve diğer çevre birimlerinin sorunsuz işletilebilir olmasını sağlayan , kontrol eden ve gerektiğinde önlem alan birimdir.

 

 

GÖREVİN AMACI

Üniversite birimlerine hizmet veren ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımların sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, iş prosedürlerini geliştirmek.

 

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemler hakkında bilinçlendirmek,
• Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanmak, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğini optimize etmek,
• İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemek, hataların analiz edip raporlamak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak,
• Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak,
• Sistemin sağlıklı ve emniyetli çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak, Güvenlik Duvarları (Firewall)  politikalarını belirlenmek ve yönetmek,
• Bilgi gizliliğini, güvenliğini ve kişisel mahremiyetin korunması konusunda gerekli tedbirleri almak,
• Sunucu ve kullanıcı bilgisayarların içeriden ve dışarıdan her türlü yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,
• Bilgisayar iletişim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak, performans iyileştirme çalışmaları yapmak,
• Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olmak,
• Bilgisayar iletişim ağının kurulumu, yönetimi, işletimi ve güvenliği konularında planlama çalışmaları yapmak,
• Sistemde tutulan verilerin belirlenen periyotlarla yedeğinin alınmasını sağlamak ve alınan yedekleri güvenli bir şekilde muhafaza etmek,
• Bilişim hizmetlerinde kullanılan, sistem altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza, yeni alım, teknik şartname hazırlanması gibi işleri gerektiğinde yapmak, yaptırmak veya destek vermek,
• Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin bilgisayar ve çevre birimlerine ait minimum standartları oluşturmak, teknik şartname hazırlamak, güncellemek Başkanlığın internet sayfasının yayınlanmasını sağlamak,
• Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması,
• Ağ’ da kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi.
• Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi,
• İnternet kullanım trafiğinin sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması,
• Merkezi omurgaya bağlı aktif cihazların tek bir ara yüz ile gözlemlenmesi ve durum tespitinin yapılması,
• Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması,
• Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi,
• IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması,
• Kampüs ağ topolojisinin çıkartılması, hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi,
• Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması,
• Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması gibi benzeri görevleri yürütürler.
• Üniversite birimlerindeki uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak, bu çözümleri bir üst amire iletmek,
• Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir şekilde takibini yapmak,
• Sunucu ve son kullanıcı donanım ve yazılımlarının Ağ yapılarının; Bakım Destek ve Güncelleme işlemleri, geliştirmeleri,
• Veri tabanları ile bağlantılar, sunucu destekleri, raporlamalarının sürekliliğini, entegrasyonlarını, güvenliğini, tasarım, plan, eğitim ve desteklerini sağlamak,
• Sözleşme, Teknik Şartname hazırlama ve Komisyon üyeliği,  Muayene Kabul Komisyonu üyeliği, Rapor, Tutanak vb. mal ve hizmet alım işlerinin yapılmasını sağlamak,
• IP telefon ve santralinin iş ve işlemlerini yapmak,
• Çağrı Merkezi iş ve işlemlerini yapmak,
• Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

 

 

YETKİLERİ

• Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza - paraf atmak
• Müdürlüğe gelen evrakları çalışan personele görev tanımlarına göre dağıtmak
• Müdürlük personeline görev vermek
• Müdürlüğü temsil etmek

 

 

 

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Bilgi

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
   - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - Yükseköğretim Mevzuatı
   - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Kapsamlı performans programı bilgisi
• ASBU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

 

 

Beceri ve Yetenekler

• Bilgisayar ve internet kullanımı
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Sorun çözme
• Muhakeme yapabilme
• Sonuç odaklı olma
• Üst ve astlarla diyalog
• Yönetici vasfı
• Yoğun tempoda çalışabilme
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Müzakere edebilme

 

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.


Ad-Soyad: Beste MİMAROĞLU ALTINAY         Tarih: …../.…./2016
İmza          :

ONAYLAYAN