Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

Statüsü

657 Sayılı DMK

 

 

Görev Adı

Şube Müdürü V.

 

 

Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Alt Birimi

Yazılım Şube Müdürlüğü

 

 

İlk Amiri

Daire Başkanı

 

 

Görev Devri

Şube Müdürü / Şube Personeli

 

 

 

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI  

Yazılım Şube Müdürlüğü Üniversitemiz birimlerine yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması konusunda koordinasyon sağlamakla görevli kullanılan yazılımların sorunsuz işletilebilir olmasını sağlayan , kontrol eden ve gerektiğinde önlem alan birimdir.

 

 

GÖREVİN AMACI

Üniversitemiz birimlerinin iş ve işlemlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak, zamandan, insan gücünden, üretim maliyetlerinden tasarruf ederek daha kaliteli, vatandaş ve kurum odaklı hizmetlerin üretilebilmesi amacıyla projeler tasarlayarak yöneticilere sunmak.

 

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iş süreçlerini hazırlamak, uygulanmasını ve doküman işlerinin yapılmasını sağlamak,
• Projelerde, yazılım geliştirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek,
• Projelerde çözümleme çalışmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluşturmak,
• Tasarlanan projelerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliştirmek, temin etmek ve uygulanabilir hale getirmek,
• Uygulama ve Yazılımların Yönetimi, geliştirilmesi ve güvenliği
• Bakım, Destek ve Güncelleme işlemleri,
• Web servis geliştirmeleri,
• Yazılımların tasarım, plan, eğitim ve desteklerini sağlamak,
• Yazılımların veri tabanları ile bağlantıları, sunucu destekleri, raporlamaları, süreklilik ve  entegrasyonlarını sağlamak,
• Tasarım kriterleri doğrultusunda yazılım geliştirmek, ilgili birimlerle koordineli olarak testler yapmak veya yaptırmak,
• Projelere ilişkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, kullanımda karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarını yapmak/yaptırmak,
• Üniversitenin iç bilgi akışını ve çalışmakta olan projelerin işleyişini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek,
• Tasarlanan projelerin etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, projede fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli belge ve bilgileri vermek,
• Projeleri takip ederek, proje akışı hakkında doküman oluşturmak ve üst yönetime sunmak,
• Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak,
• İnternet sayfası aracılığı ile kurum içi personele faydalı olabilecek her türlü bilgi, doküman paylaşımını gerçekleştirmek,
• Üniversitenin internet ana sayfasının vatandaş odaklı hizmet, bilgi ve belge paylaşımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalışanlarına ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek,
• Üniversite ve bağlı birimlerince ihtiyaç duyulan internet ve ağ hizmetleri konusunda çalışmalar yapmak ve duyurmak,
• Üniversitenin ve bağlı birimlerinin kullanabileceği internet sayfalarının, içerik standartlarını saptamak ve tasarım sürecine katkıda bulunmak,
• Başkanlık  tarafından yürütülen internet   tabanlı  projelere tasarım yapmak/yaptırmak,
• Üniversitenin ve bağlı birimlerinin internet sayfalarının sürekli olarak yayımda kalması için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
• Müdürlük alanına giren işlerde; Sözleşme, Teknik Şartname hazırlama ve Komisyon üyeliği,  Muayene Kabul Komisyonu üyeliği, Rapor, Tutanak vb. mal ve hizmet alım işlerinin yapılmasını sağlamak,
• Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

 

 

YETKİLERİ

• Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza - paraf atmak
• Müdürlüğe gelen evrakları çalışan personele görev tanımlarına göre dağıtmak
• Müdürlük personeline görev vermek
• Müdürlüğü temsil etmek

 

 

 

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Bilgi

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
   - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - Yükseköğretim Mevzuatı
   - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• ASBU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

 

 

Beceri ve Yetenekler

• Bilgisayar ve internet kullanımı
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Sorun çözme
• Muhakeme yapabilme
• Sonuç odaklı olma
• Üst ve astlarla diyalog
• Yönetici vasfı
• Yoğun tempoda çalışabilme
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Müzakere edebilme

 

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.


Ad-Soyad: Beste MİMAROĞLU ALTINAY    Tarih: …../.…./2016
İmza          :

ONAYLAYAN