Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

Statüsü

657 Sayılı DMK

 

 

Görev Adı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 

 

 

Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Alt Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

İlk Amiri

Genel Sekreter

 

 

Görev Devri

Şube Müdür  /Şube Personeli

 

 

 

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI  

Birimin faaliyetlerini sevk ve idare etmek, birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.

 

 

GÖREVİN AMACI

Birim teşkilatını oluşturup, personeli en iyi şekilde yetiştirerek Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlayarak birimin en üst amiri olup; Başkanlığa Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri Genel Sekreterlik Makamının emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak yürütmekle ve bünyesinde çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü  yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlamakla ayrıca Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

 

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Üniversite birimleriyle (Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma Merkezleri ve diğer birimler) işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
• Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,
• Rektörlük birimlerinin bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
• Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik projeleri geliştirmek ve uygulamak veya uygulatmak,
• Üniversitenin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda,sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışı ve koordinasyonu sağlamak,
• Bilişi teknoloji kaynaklarını kullanacak personele eğitim ve destek sağlamak, Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
• E-devlet projeleri geliştirmek, işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,
• Üniversitenin internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta v.b. iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak,
• Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve kullanıcılarına bunları duyurmak,
• Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek,
• Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

 

 

 

 

YETKİLERİ

• Başkanlık personeline izin vermek
• Başkanlıkça hazırlanan evraklara imza - paraf atmak
• Başkanlığa gelen evrakları çalışan personele görev tanımlarına göre dağıtmak
• Başkanlık personeline görev vermek
• Başkanlığı temsil etmek
• Harcama Yetkisi
• Başkanlık personelinin disiplin amirliği

 

 

 

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Bilgi

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
   - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve bunlara bağlı düzenlemeler
   -  6245 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - Taşınır Mal Yönetmeliği
   - Bütçe mevzuatı
   - Yükseköğretim Mevzuatı
   - 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler
• Stratejik Plan
• Performans Esaslı Bütçe
• Faaliyet Raporları
• İç Kontrol
• ASBU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Beceri ve Yetenekler

• Bilgisayar ve internet kullanımı
• İleri düzey yazılı ve sözlü iletişim
• Sorun çözme
• Sonuç odaklı olma
• Üst ve astlarla diyalog
• Müzakere edebilme
• Hoşgörülü olma
• Liderlik vasfı
• Yöneticilik vasfı
• Sözlü ve yazılı anlatım becerisi
• Proje liderliği vasfı
• Planlama ve organizasyon yapabilme
• Değişim ve gelişime açık olma

 

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.


Ad-Soyad: Ali DURDU                                   Tarih: …../.…./2017
İmza          :

ONAYLAYAN