Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

            ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

Statüsü

657 Sayılı DMK

 

 

Görev Adı

Bilgisayar İşletmeni

 

 

Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Alt Birimi

Donanım ve Teknik Destek  Şube Müdürlüğü

 

 

İlk Amiri

Şube Müdürü

 

 

Görev Devri

Tekniker / Şube Personeli

 

 

 

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI  

Unvanlarının gerektirdiği yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek. Yaptığı iş ve işlemlerle ilgili olarak birim amirine düzenli bilgi vermek.

 

 

GÖREVİN AMACI

Bilgisayarda kurulu olan Offıce programlarını etkin bir şekilde kullanarak birimindeki yazışmalar ve resmi evrak niteliğindeki belgeleri yazışma esaslarına göre hazırlamak.

 

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
• Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak.
• Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.
• Periyodik olarak yapılması gereken işlemleri gerçekleştirmek.
• Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.
• Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.
• Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.
• Daire Başkanı / Şube Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

YETKİLERİ

• Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza - paraf atmak

 

 

 

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Bilgi

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
   - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - Yükseköğretim Mevzuatı
   - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Kapsamlı performans programı bilgisi

 

 

Beceri ve Yetenekler

• Bilgisayar ve internet kullanımı
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Sorun çözme
• Muhakeme yapabilme
• Sonuç odaklı olma
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Müzakere edebilme

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.


Ad-Soyad: Esra Pınar TORU                                       Tarih: …../.…./2016
İmza          :

ONAYLAYAN