Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

Statüsü

657 Sayılı DMK

 

 

Görev Adı

Bilgisayar İşletmeni

 

 

Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Alt Birimi

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü

 

 

İlk Amiri

Şube Müdürü

 

 

Görev Devri

Taşınır Kayıt Yetkilisi / Şube Personeli

 

 

 

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI  

Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlidir.

 

 

GÖREVİN AMACI

Birimindeki mal malzemeleri takip etmek. Kişilere veya ortak alan sorumluluğundaki taşınır malzemelerini teslim belgelerini hazırlayarak mal ve malzeme takibini kolaylaştırmak.

 

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• 5018 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca başkanlık taşınır kayıt (Devir giriş- çıkış, zimmet, taşınır işlem fişi vb.) işlemlerinin yapılması ve yılsonu hesaplarının ilgili kurumlara gönderilmesi,
• Dağıtımı yapılmış olan donanımların envanter kayıtlarını tutmak,
• Yetkili servislere gönderilen arızalı donanımların takibini yapmak,
• Birime gelen ve giden malların sayımını yapmak
• Kişilere verilen mal ve malzemelerin taşınır teslim sicil kaydını yapıp takibini yapmak.
•Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
•Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

 

 

 

 

 

YETKİLERİ

 • Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza-paraf atmak.
 • Görev alanı ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunarak Bilgi İşlem Daire Başkanına rapor vermek.
 • Mevzuat gereğince görevleriyle ilgili uygulamalara ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.

 

 

 

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Bilgi

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
   - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
• Kapsamlı performans programı bilgisi

 

 

Beceri ve Yetenekler

• KBS Programını iyi derecede kullanabilme
•Bilgisayar ve internet kullanımı
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Sorun çözme
• Muhakeme yapabilme
• Sonuç odaklı olma
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Müzakere edebilme

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.


Ad-Soyad: Nesibe KARADAŞ                Tarih: …../.…./2016
İmza          :

ONAYLAYAN