Ana içeriğe atla

 

 

 

 

 

     ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

GÖREV TANIMLARI

 

 

 

 

 

 

Statüsü

657 Sayılı DMK

 

 

Görev Adı

Mühendis

 

 

Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Alt Birimi

Donanım ve Teknik Destek  Şube Müdürlüğü

 

 

İlk Amiri

Şube Müdürü

 

 

Görev Devri

Tekniker / Şube Personeli

 

 

 

 

 

GÖREVİN KISA TANIMI  

Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek. Yaptığı iş ve işlemlerle ilgili olarak birim amirine düzenli bilgi vermek.

 

 

GÖREVİN AMACI

Bilgisayar Mühendisi , tekniker ve teknisyen personelle birlikte kurumun internet ve bilgisayar alt yapısının tesisi, idamesi ve yönetimini sağlamak.

 

 

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI• Bilgisayar  kurulacak yerin bilgisayar ağı ihtiyacını saptamak,
• Mal ve Hizmet alımı için şartname hazırlamak ve temin etmek,
• İhale tekliflerini değerlendirmek,,
• Kurumun internet ve bilgisayar alt yapısının tesisi, idamesi ve yönetimini sağlamak,
• Yazılım konusunda çalışmak,
• Sistem çözümleyicisi ve programcısı olarak çalışmak,
• Bilgisayara girecek verilerle ilgili çalışmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine
getirmektir.
• Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere amirine iletmek.
• Diğer birimlerle iş ilişkileri kurmak, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetmek ve değerlendirmek,
• Yetkinlikleri itibariyle görevlendirilmesi durumunda iç eğitici olarak eğitim programlarına katılmak.
• Maiyetindeki personelin yetkinliğini ve performansını artırmak üzere eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim taleplerini değerlendirmek ve eğitim planına dahil edilmek üzere birim amirine iletmek, iş başında verilecek eğitimlerde personeli eğitmek ve yönlendirmek.
• Görev alanına giren iş süreçlerinin belirlenmesi, buna ilişkin uygulama sonuçlarının takip edilmesi, değerlendirmesi, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak.
• İhale işlemlerinde verilen görev çerçevesinde ihale işlemlerini yürütmek, komisyonlarda görev almak. İşin geçici ve kesin kabullerini sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak yapmak ve Kurum Başkanlığının onayına sunulmasını sağlamak.
• Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

YETKİLERİ

• Müdürlükçe hazırlanan evraklara imza - paraf atmak

 

 

 

 

 

İŞ GEREKLİLİKLERİ

Bilgi

• Gerekli mevzuat konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak
   - 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
   - Yükseköğretim Mevzuatı
   - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Kapsamlı performans programı bilgisi

 

 

Beceri ve Yetenekler

• Bilgisayar ve internet kullanımı
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Sorun çözme
• Muhakeme yapabilme
• Sonuç odaklı olma
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Müzakere edebilme

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.


Ad-Soyad: Zafer BULDU                                       Tarih: …../.…./2016
İmza          :

ONAYLAYAN